<h1>Mærkesager</h1>

Mærkesager

Kommunalpolitisk program 2022 - 2026

Sammen om Fredericia

Socialdemokratiet ønsker en samfundsudvikling, hvor det enkelte menneske sikres frihed under ansvar for fællesskabet.

Socialdemokratiet ønsker at sikre en fortsat udvikling af en grøn kommune.

Socialdemokratiet vil sikre en sund økonomisk politik, hvor der er balance imellem indtægter og udgifter. Vi vil arbejde langsigtet og sikre sammenhæng mellem planlægning og de økonomiske muligheder.


En go’ start på livet uden for hjemmet starter med omsorg og kvalitet i daginstitutioner og dagpleje og i skolerne. Hvor små og store børn får næret deres interesser og udviklet deres faglige og sociale evner og får et godt afsæt til ungdoms- og arbejdslivet. 

Fredericia har gode dagtilbud for de mindste, der er båret af dygtige medarbejdere i institutioner og dagpleje. Og heldigvis kommer der hele tiden nye, små verdensborgere til i Fredericia. Vi følger udviklingen nøje og en helt ny daginstitution til mere end 30 mio. kr. er på vej i Madsbyparken. Vi har en af Danmarks allerbedste normeringer i vores daginstitutioner – det har vi, fordi vi i de sidste fire år har investeret i vores mindste og deres pædagoger, og det skal vi fortsætte med! 

Skoleområdet er hjerteblod for Socialdemokratiet. Vi lægger vægt på det nære samarbejde omkring vores folkeskole. Derfor er det vigtigt for os at fortsætte og udvikle det gode samarbejde med forældre, skolebestyrelser og eleverne. Vi skal have fokus på indholdet i hverdagen sammen med vores lærere og pædagoger. De er nøglen til, at eleverne trives og lærer hver dag. Vi skal også fortsat have fokus på renovering af skolerne. Der er brug for investeringer i mursten, så skolerne bliver tidssvarende - og det er en opgave for os og det nye byråd at prioritere. På Skolesvinget i Bredstrup er renoveringen i gang, og der er også sat yderligere 340 mio. kr. af til renovering af byens øvrige folkeskoler i løbet af de kommende år.   

Vi vil udvikle og gentænke Ungdommens Hus – sammen med de unge. Der skal være tilbud om streetsport, teater, dans og musik – og det skal være et hus, der indbyder til at vække unges nysgerrighed for demokrati og samarbejde. Huset skal være rammen for mange flere unges fritid – og der er foreløbig afsat 10 mio. kr. til en helt ny arena for streetsport ved siden af huset.  

For forældre og børn er det afgørende, at Fredericia er et trygt sted at vokse op. Og det gælder hele vejen – fra sikre veje og cykelstier, trygge og udviklende rammer i daginstitutioner og dagpleje, opdaterede skoler, hvor skolerne leverer uddannelse i verdensklasse. Det er vigtigt – og det er dyrt. Og det vil vi prioritere. 

Selvom pensionister er vidt forskellige, træder de fleste ind i en ny hverdag, når de forlader arbejdsmarkedet.

Det er en tid, hvor værdien af gode venskaber og aktive fællesskaber er meget betydningsfuld.

Det skal vi understøtte med gode rammer for samvær og velfærd i hele Fredericia, både i kulturlivet, naturen og lokalsamfundene.

Vi vil skabe en god og tryg ældrepleje, herunder fra aktive ældre, der kan klare sig selv, over seniorbofællesskaber til plejehjem.

En ældrepleje hvor både personale, pårørende og de ældre selv føler sig hjemme. Det gælder uanset, om det er i hjemmet eller på plejehjemmene.

Alt for mange ældre der modtager pleje i eget hjem oplever, at deres hjem er en banegård, med mange forskellige personaler hver dag og hver uge.

Det kan både skabe utryghed og betyde, at vigtig information om den ældre går tabt.

I et tæt samarbejde med plejepersonalet vil vi sætte fart i arbejdet med faste og selvstyrende teams i ældreplejen, hvilket er et vigtigt skridt hen mod mere nærhed og tryghed i dagligdagen.

Det giver samtidig højere arbejdsglæde blandt de ansatte, som får mere frihed til selv at tilrettelægge arbejdet og skal bruge mindre tid på dokumentation.

Fællesskaber giver livskvalitet, og det er særligt vigtigt i alderdommen, hvor ældre er i risiko for at isolere sig og blive ensomme i takt med at netværket bliver mindre.

Seniorbofællesskaber er med til at forebygge behov for hjælp og pleje og sikre på mange måder, at beboerne via fællesskabet i flere år kan leve et aktivt liv.

Vi vil som et forsøg prøve, at etablere en bestyrelse på et af kommunens plejehjem og derigennem gøre erfaringer inden en eventuel etablering på de øvrige plejehjem.

En værdig ældrepolitik indeholder også meget mere og andet end pleje og omsorg.

Derfor skal der være gode muligheder og tilbud for pensionister.

Der skal være rig mulighed for at indgå i meningsfulde fællesskaber, der fylder ældrelivet med både livsglæde og tryghed. 

Selvom vi er nået langt i fornyelsen af Fredericia, har vi fortsat behov for at udvikle byens rum. Ikke alene skal vi udvikle Kanalbyen - vi skal også have en dialog med hinanden om, hvordan vi kan gøre Fredericias bymidte endnu mere attraktiv for både borgere og gæster.  

Vi vil særligt have fokus på, at erhvervsbyggeri og boliger skal kunne fungere uden at genere hinanden. Og vi vil satse på bæredygtigt byggeri, som vi allerede er i gang med i Kanalbyen. 

Og så er det vigtigt for os at sikre, at den indre by hænger sammen, så Kanalbyen og den eksisterende midtby bliver ét sammenhængende område. 

Vi inviterer derfor til en visionær drøftelse om brugen af byens pladser, torve, gader og såmænd også de mange kulturhuse, der kun anvendes i få af døgnets timer. Kan vi bruge byens rum til at skabe mere nærvær og fællesskab? Dialogen er i gang, og den vil vi styrke og fortsætte. 

Udenfor midtbyen skal kommunen også udvikles fysisk. Vi har et særligt ansvar for de bløde trafikanter, så vi fortsætter den offensive udbygning af sikre cykelstier og skoleveje. Og de kommunale servicetilbud skal virke i hele kommunen – skoler, fritid, dagtilbud og planlægning, der giver plads til handel og erhverv – skal fungere over alt. 

Fundamentet for en sund kommunal økonomi er byens borgere – og selvfølgelig de virksomheder og arbejdspladser, hvor de tjener deres løn.  

Vi ser gerne, at de arbejdspladser faktisk ligger i Fredericia, så derfor vil vi fortsætte med at tiltrække virksomheder til kommunens erhvervsområder, og vi vil sikre, at kommunen opleves som hurtig, servicemindet og fleksibel. 

Men vi har to store udfordringer, hvis vi skal have råd til det, der er vigtigt for os. 

Den ene er, at arbejdsløsheden er for høj i Fredericia. Mange har aldrig fået fodfæste på arbejdsmarkedet og for mange kommer ikke i job igen, hvis deres arbejdsplads lukker, eller de af anden årsag mister beskæftigelsen. 

Vi skal i samarbejde med kommunens virksomheder have mange flere ledige i beskæftigelse. Også de, der ikke her og nu er parat til et fuldtidsjob. 

Vi har brug for alle. Også til den grønne omstilling, til at håndtere klimaudfordringer, til at beskytte naturen og de grønne åndehuller og biodiversiteten. 

Den anden udfordring er, at for mange af dem, der arbejder i Fredericia, ikke flytter hertil. Den skævhed skal vi rette op på for vort fælles bedste. 

Vi tror dog ikke på, at dyre annoncekampagner i sig selv, får nye borgere til byen.  

Vi tror i stedet på, at når Fredericia bliver kendt som byen, hvor hverdagslivet hænger sammen, hvor der er tryghed og velfærd, og hvor der er rent, grønt og dejligt at leve og bo, så flytter de ansatte og andre til byen. 

Fredericia har et rigt kulturliv. Fredericia Idrætscenter og hele Madsbyparken fremstår som nationalt anerkendt område for idræt og bevægelse. Vi vil fortsat lægge vægt på udbygning af hele FIC og Madsby-området 

Kongensgade 111 er en kulturel kronjuvel som hjemsted for Den kreative skoles mange livsbekræftende aktiviteter for særligt børn og unge. Dette skabende miljø vil vi fortsat bevare og forny. 

Bülows kaserne er i de senere år blevet hjemsted for rigtig mange kulturelle aktiviteter, senest med udviklingen af det nye spillested i Excerserhuset. Vi vil fortsætte den udvikling – og vi vil arbejde for, at Bülows kaserne bliver omdrejningspunktet for de kunstneriske uddannelsers værksteder. 

Fredericia mangler fortsat et Fæstningscenter i international klasse. I næste byrådsperiode vil vi sætte fart på planerne om etableringen af dette kulturelle fyrtårn. Vi forestiller os, at Fæstningscentret skal placeres på den gamle Voss-grund. Samtidig vil vi sikre, at renoveringsprojektet af vores historiske fæstningsanlæg gennemføres i næste periode. 

Fredericias kultur og fritidsliv er båret af de frivillige og foreningerne. Uden dem var der ikke noget. Vi vil fortsat inddrage de frivillige og foreningerne i udviklingen af løsninger – det er et kendetegn for Fredericia. 

Vi skal fortsat udvikle og tiltrække relevante tilbud om uddannelse og opkvalificering, i tæt dialog med vores nuværende og tilflyttende virksomheder. Vi har med glæde taget imod regeringens tilbud om en ny ingeniøruddannelse til Fredericia.  

Vi skal videre ad den vej, både for at kunne fastholde unge i byen og for at kunne tiltrække unge udefra. 

Derfor vil vi opbygge et attraktivt campusmiljø i Kanalbyen, hvor uddannelser, ungdomsboliger, fritidsmuligheder og midtbyens forretninger tilsammen skaber ny dynamik – samtidig med at vi bliver dygtigere.  

Vi vil i den sammenhæng særligt arbejde for at etablere en trainee-uddannelse for pædagoger i Fredericia – ligesom traniee-læreruddannelsen vi skabte for få år siden. Muligheden for, at job og uddannelse kan gå hånd i hånd, er et stort plus for mange uddannelsessøgende. 

Der skal være plads til alle i arbejdsfællesskabet – også de, der ikke her og nu kan tage et almindeligt fuldtidsarbejde. Vi skal tage os af hinanden, hvis vi får brug for hjælp - det skaber tryghed og muligheder for den enkelte og binder os sammen. 

Vi vil styrke arbejdet med at bryde den negative sociale arv gennem tidlig indsats i livet for udsatte børn, men også en styrket, inkluderende indsats for udsatte unge og ældre, gennem et rummeligt arbejdsmarked. 

Udsatte børn og unge skal have brugbare tilbud, så de får mod på fællesskabet og ikke risikerer at havne i misbrug, kriminalitet mv. Er det sket, skal de fortsat have hjælp til at komme på ret køl igen. 

Vil skal arbejde med styrket fokus på inklusion af udviklingshæmmede i alle livets forhold. Og vi skal sikre en god og tryg ældrepleje - fra aktive ældre, der kan klare sige selv, over seniorfællesskaber til plejehjem. Rammerne for gode sundhedstilbud til alle sikrer vi gennem udbygning af Sundhedshuset. 

Vi vil og skal fortsat være byen for alle - og byen der har brug for alle! 

Vi har sat et fælles mål om, at Fredericia skal være CO2 neutral i 2050 – det agter vi at leve op til! 

Fredericia har altid været i førertrøjen på grøn omstilling.  Længe før det blev moderne sorterede vi vort affald - og arbejdede målrettet for grøn og bæredygtig energi til opvarmning og kollektiv transport. Ligesom vi tidligt tog hånd om klimaudfordringerne ved stigende nedbørsmængder og stormflod.  

Nu – hvor indsatserne er blevet folkeeje – skal vi selvfølgelig forsat være foregangskommune. Vi skal være skarpe i vore prioriteringer, så vi løbende understøtter overgangen til et bæredygtigt samfund, hvor hensynet til klima, miljø og natur altid kommer i første række.  

Og vi har både borgere der vil, og et erhvervsliv, der støtter op.  

Både på viden og på indsatser huser vi allerede en lang række virksomheder, der er førende indenfor hver deres niche i energiomstillingen. Nye virksomheder og nye teknologier vil derfor sætte deres tydelige præg på Fredericia i den nærmeste fremtid - vi er godt på vej til at blive et knudepunkt for grøn omstilling i Danmark! 

Fredericia er en grøn by. Skov, krat, vandhuller og levende hegn skaber grønne korridorer, som binder kommunen sammen. Vore omgivelser bærer i det hele taget præg af en lang og sammenhængende indsats på netop det område. 

Vi agter dog ikke at hvile på laurbærrene. Vi skal have flere grønne åndehuller, hvor byens borgere kan færdes og finde ro. Vi skal styrke biodiversiteten og i hele kommunes virke understøtte omstillingen til et samfund, hvor planter og dyr igen trives. 

Fredericia Kommune er med sine 4.000 medarbejdere kommunens suverænt største arbejdsplads. Medarbejderne løser velfærdssamfundets kerneopgaver og helt uundværlige. 

Vi vil fortsætte udviklingen af den kommunale organisation – i dialog med de engagerede medarbejderne og i respekt for deres faglighed og kompetence. 

Vi forpligter os på at drive kommunen som en ordentlig arbejdsplads, baseret på tillid, ordentlighed og ordholdenhed – og ikke mindst arbejdsglæde. 

Socialdemokratiet har stået i spidsen for Fredericias flotte fremgang, og vi er parat til at forstærke udviklingen de kommende år:  

I dialog med borgerne, unge som ældre, i dialog med de frivillige og organisationer inden for kultur og idræt, med erhvervslivet og naturligvis i samarbejde med de øvrige partier i byrådet, som hidtil. 

Ordentlig velfærd sikrer, at borgernes hverdag er tryg og kan hænge sammen. Og vi skal sammen skabe nye byrum og nye fællesskaber, som gør det endnu mere attraktivt at vælge Fredericia som hjem eller vælge Fredericia som mål for familiens næste besøg eller indkøbstur. Det kræver vilje, mod og politisk dialog. 

Et spændende kultur- og idrætsliv bliver fremover en helt afgørende faktor, når folk skal vælge, hvor de vil bosætte sig. Og kultur- og idrætslivet giver livsglæde og fællesskaber for byens borgere. 

I udbygningen af vores kommune skal vi også sikre balancen mellem Kanalbyen og den del af Fredericia, der ligger udenfor voldene. Vore landsbyer og forstæder må ikke kobles af udviklingen, og vi vil arbejde for udvikling af nye, blandede boligområder – og ordentlige veje og cykelstier 

Og så kommer vi til at satse massivt på den grønne omstilling - alle steder og i alle sammenhænge - og i hele kommunen.  Det er helt afgørende at vi tør tage de rigtige beslutninger – også lokalt. 

Socialdemokratiet vil i de næste 10 år sætte sig i spidsen for dialogen. Vi insisterer på, at ”kommune” betyder fællesskab og at de bedste beslutninger træffes netop i fællesskab - med borgerne, med virksomhederne, med foreningerne og i byrådet. Fredericia er og skal være en fantastisk ramme for både vores hverdage, fester og fremtid.