Vedtægter

Vedtægter for Socialdemokraterne i Fredericia partiforening og Fredericia Kredsen. 

 1. Foreningens navn og tilhørsforhold
 2. Formålet
 3. Foreningens opgaver
  • Stk. 1. Opstilling til valg 
  • Stk. 2. Kommunevalg
  • Stk. 3. Samarbejdet med kommunalbestyrelsesgruppen
  • Stk. 4. Møder til drøftelse af kommunevalgsresultater og konsekvenser
  • Stk. 5. Hvervning
  • Stk. 6. Andre opgaver 
 4. Betingelser for medlemskab
  • Stk. 1. Hvem kan optages som medlemmer
  • Stk. 2. Partilovenes krav til medlemskab
  • Stk. 3. Hvor skal man være medlem 
 5. Foreningens ledelse
  • Stk. 1. Generalforsamlingen
  • Stk. 2. Bestyrelsen
  • Stk. 3. Samarbejde med kommunalbestyrelsesgruppen 
 6. Foreningens økonomi
  • Stk. 1. Medlemskontingentet
  • Stk. 2. Valg- og informationspulje
  • Stk. 3. Offentlige tilskud
  • Stk. 4. Regnskabsår og revision
  • Stk. 5. Tegningsrettigheder 
 7. Stemmeret og valgbarhed
  • Stk. 1. Opstillingsmøder
  • Stk. 2. Valg i partiforeningen
  • Stk. 3. Opstilling til offentlige valg
  • Stk. 4. Dobbeltmandater 
 8. Kommunevalg
 9. Folketingsvalg
  • Stk. 1. Opstillingen
  • Stk. 2. Nærmere regler om præsentationsmøder og urafstemning/afstemning 
 10. Afstemningsregler
 11. Valg af kongresdelegerede
  • Stk. 1. foreningsdelegerede
  • Stk. 2. kredsdelegerede 
 12. Flyttemeddelelser
 13. Udelukkelse 
 14. Oprettelse og nedlæggelse af foreninger
 15. Forsøgsvirksomhed
 16. Partiskatregel for øvrige tillidshverv
 17. Ligestilling mellem kønnene
 18. Vedtægterne

 

1. FORENINGENS NAVN OG TILHØRSFORHOLD

Foreningens navn er: Socialdemokratiet i Fredericia kommune.
Foreningen organiserer socialdemokraterne i: 
Socialdemokratiet i Fredericia kommune/kreds og 
Socialdemokratiet i region Syddanmark. 

2. FORMÅLET

Foreningen anerkender Socialdemokratiets program og vil virke for dets gennemførelse på grundlag af partiets principprogram, love og beslutninger.
Socialdemokratiets formål er på et demokratisk socialistisk grundlag, at virke i henhold til partiets programmer og at fremme økonomiske, kulturelle og politiske interesser i overensstemmelse med idégrundlaget. 
Dette mål søges opnået ved: 
- at inddrage medlemmerne i beslutningsprocessen om organisatoriske, lokal- og landspolitiske samt internationale spørgsmål, 
- at inddrage borgerne i en dialog med partiet om den aktuelle og langsigtede politik, 
- at opstille socialdemokratiske kandidater til kommune-, regionsråds-, folketings- og europaparlamentsvalg, andre offentlige tillidshverv samt nærdemokratiske råd og nævn.  

3. FORENINGENS OPGAVER

Stk. 1. Opstilling til valg 

Foreningen skal opstille/indstille kandidater til kommune-, regionsråds-, folketings- og Europaparlamentsvalg samt til andre offentlige valg samt nærdemokratiske råd og nævn.  
På en generalforsamling besluttes opstillings- og afstemningsregler til de valg, som foreningen er ansvarlig for. Af afstemningsreglerne skal det fremgå, om man vælger urafstemning eller generalforsamling samt om man anvender listeopstilling eller sideordnet. 
Foreningen skal føre valgkamp for de opstillede kandidater.  

Stk. 2. Kommunevalg  

Foreningen er ansvarlig for, at der opstilles en socialdemokratisk liste til kommunevalget.  
Foreningen skal i god tid før hvert kommunevalg på et medlemsmøde fastlægge den politik, Socialdemokratiet vil føre i kommunalbestyrelsen.  

Stk. 3. Samarbejdet med kommunalbestyrelsesgruppen  

Foreningen skal mødes med kommunalbestyrelsesgruppen mindst to gange om året for at drøfte det kommunalpolitiske arbejde. Det ene møde skal holdes mellem første og anden (i forbindelse med) behandling af det kommunale budget.  
Foreningens ledelse skal deltage i gruppemøderne og inddrages i beslutningsprocesserne. 

Stk. 4. Møder til drøftelse af kommunevalgsresultater og konsekvenser

Straks efter kommunevalget samles ledelsen i partiforeningen og den nye kommunalbestyrelsesgruppe til møde for at drøfte valgets resultat og konsekvenser. På mødet aftales det videre samarbejde med hensyn til eventuelle forhandlinger med andre partier/lister, konstitueringsspørgsmål m.v.  
Indkaldelsen til mødet foretages af foreningsformanden.  

Stk. 5. Hvervning  

Foreningen skal arbejde for at få flere medlemmer. 

Stk. 6. Andre opgaver  

Formanden er ansvarlig for at meddele en regionsorganisationen og partikontoret, hvem der er valgt til tillidsposter i foreningen. 

4. BETINGELSER FOR MEDLEMSSKAB

Stk. 1. Hvem kan optages som medlemmer  

Alle, der anerkender partiets principprogram, love og vedtægter, kan optages som medlemmer.  
Foreningens bestyrelse kan udsætte en anmodning om medlemskab til næste generalforsamling. 
Ingen kan nægtes optagelse, medmindre en generalforsamling har godkendt afslaget med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. I tvivlstilfælde kan partistyrelsen konsulteres.  

Stk. 2. Partilovenes krav til medlemskab  

Man er medlem, når man har betalt kontingent.  
Fuldgyldige medlemmer af DSU kan, hvis de ønsker det, være medlem af Socialdemokratiet for det kontingent, de har betalt til DSU. 
Hvis man er mere end to kvartaler bagud med kontingentbetalingen, bortfalder ens medlemsrettigheder (stemmeret og valgbarhed), indtil man har betalt.  
Inden den 1. februar skal alt skyldigt kontingent for det foregående år være indbetalt. Manglende indbetaling medfører automatisk tab af medlemskab.  
Man kan ikke være medlem, hvis man er medlem af et andet parti eller hvis man er stiller for en anden liste eller opstillet på en anden liste end den socialdemokratiske liste ved kommunevalg, regionsrådsvalg, folketingsvalg eller Europaparlamentsvalg samt nærdemokratiske råd og nævn, hvor der samtidig er opstillet en socialdemokratisk liste. 
Man kan ikke være medlem, hvis man udtræder eller bliver udelukket af en socialdemokratisk gruppe og alligevel bliver siddende i kommunalbestyrelsen, regionsrådet, Folketinget eller Europa-Parlamentet.  

Kontingentgrupper: 

 • Alm. Medlem 
 • Pensionist 
 • Særlige grupper – ansøgning sendes til bestyrelsen 
 • Sponsorater - kan gives som går til medlemmer der af den ene eller anden årsag ikke kan betale kontingent ud af egen lomme. Ansøgning sendes til bestyrelsen 

Stk. 3. Hvor skal man være medlem  

Som medlem af Socialdemokratiet er man medlem af en partiforening. Man kan frit vælge hvilken forening, man vil være medlem af. Man skal dog være bosiddende i det valgområde, hvor listen dækker for at have stemmeret ved opstilling af kandidater.  

Man kan være medlem af mere end én partiforening, men skal vælge i hvilken forening, man vil udøve sine medlemsrettigheder (stemmeret og valgbarhed). Valget gælder for mindst et helt kalenderår og skal ved kalenderårets begyndelse meddeles kassererne i de foreninger, som man er medlem af.  

5 FORENINGENS LEDELSE

Stk. 1. Generalforsamlingen  

Generalforsamlingen er øverste myndighed og holdes hvert år (senest) i 2. kvartal.  
Imellem generalforsamlingerne ledes foreningen af en bestyrelse.  
På generalforsamlingen aflægger formanden beretning om virksomheden i det forløbne år, ligesom der fremlægges aktivitetsplan for det kommende år.  
Udvalg, nedsat af generalforsamlingen, aflægger beretning, og kassereren fremlægger foreningens reviderede regnskaber med revisorernes bemærkninger.  

Der foretages valg til bestyrelsen af: Formand, Næstformand Parti, Næstformand Kredsansvarlig, kasserer og min. tre bestyrelsesmedlemmer.  

Herudover vælges bestyrelsessuppleanter, to revisorer, samt to revisorsuppleanter.  

Antallet af bestyrelsesmedlemmer/suppleanter bør tilpasses de lokale forhold.  

Generalforsamlingen vælger delegerede til regionsrepræsentantskabsmøderne samt kongressen. 

Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest fire dage forud. Herunder forslag til kongresdelegerede.  

Bestyrelsen kan beslutte at afholde ekstraordinær generalforsamling. 
Herudover skal bestyrelsen indkalde ekstraordinær generalforsamling, hvis l0 % af medlemmerne skriftligt forlanger det.  
Generalforsamlingen skal afholdes senest 14 dage efter, at anmodningen er modtaget.  

Ved enhver generalforsamling skal dagsordenen udsendes på de digitale medier til medlemmerne. Det skal ske senest 10 dage før generalforsamlingen. 

Stk. 2. Bestyrelsen.  

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer   
Adgangsberettiget er en repræsentant fra DSU samt en repræsentant fra gruppen i kommunalbestyrelsen. Derudover beslutter bestyrelsen, hvem der kan have adgang til bestyrelsens møder. 

Stk. 3. Samarbejde med kommunalbestyrelsesgruppen

Kommunalbestyrelsesgruppen aflægger beretning på generalforsamlingen.  
Generalforsamlingen fastsætter partiskattens størrelse, den skal dog minimum være 2 % iht. § 16.  
Bestyrelsen udpeger foreningens repræsentanter til deltagelse i kommunalbestyrelsesgruppens møder.  

Der nedsættes et koordinationsudvalg bestående af byrådsgruppens Formand, næstformand, sekretær og borgmes  ter samt partiets formand, næstformand og kasserer. 

6. FORENINGENS ØKONOMI

Stk. 1. Medlemskontingentet  

Foreningen fastlægger sit kontingent hvert år på sin generalforsamling, efter nærmere regler vedtaget af partistyrelsen.  
De foreninger, der ikke anvender de vejledende kontingentsatser, skal senest den 28. februar indberette kontingentsatsen til partikontoret. I modsat fald opkræves samme kontingentsats som det foregående år. Dog mindst de vejledende satser.  
Kontingentet opkræves via den fælles kontingentopkrævning og fordeles til foreningerne og kredsene i henholdt til de vedtagne kontingentsatser. 

Stk. 2. Valg- og informationspulje  

Foreningen skal oprette en valg- og informationspulje, hvor der skal henlægges penge til kommunevalg og mellemvalgsaktiviteter. Partiskattemidlerne indgår i denne pulje. 
Bestyrelsen er ansvarlig for valg- og informationspuljen. 

Stk. 3. Offentlige tilskud  

Foreningen skal oprette en særlig konto, hvor det beløb, som modtages i offentlig støtte til kommunalpolitisk arbejde, indsættes.  
Midlerne anvendes efter beslutning i bestyrelsen til politisk arbejde og må ikke udelukkende anvendes til valgaktiviteter.  
Det udbetalte beløb skal anvendes i det år, støtten udbetales.  

Stk. 4. Regnskabsår  

Foreningens regnskabsår er fra den 1. januar - 31. december  

Stk. 5. Tegningsrettigheder  

Foreningen tegnes af formand og kassereren i fællesskab. Bestyrelsen kan dog meddele eneprokura til formand og kasserer for så vidt angår foreningens driftskonto, herunder særskilt give kassereren tilladelse til at benytte Homebanking via egen hjemmecomputer.  
Køb, salg samt pantsætning af jord og fast ejendom skal godkendes på en generalforsamling.  

7. STEMMERET OG VALGBARHED

Stk. 1. Opstillingsmøder  

For at få stemmeret på møder, hvor der skal opstilles/indstilles kandidater til kommunalbestyrelsen, regionsrådet, folketinget eller Europa-Parlamentet, skal man have betalt kontingent og må ikke være i restance med mere end to kvartaler.  
Alle medlemmer af Socialdemokratiet kan være med til at opstille kandidater, uanset om de har stemmeret ved det tilhørende valg.  
Kun medlemmer bosiddende i det valgområde, hvor listen dækker, har stemmeret ved opstillingsgeneralforsamling/urafstemning.  

Stk. 2. Valg i partiforeningen  

For at kunne vælges til tillidshverv i foreningen, skal man have betalt kontingent.  

Stk. 3. Opstilling til offentlige valg  

For kandidater, der opstiller til kommunevalg, regionsrådsvalg, folketingsvalg og Europaparlamentsvalg, gælder, at de skal have været medlem af partiet i minimum et år. Dog medregnes medlemsanciennitet fra DSU.  
Generalforsamlingen kan i særlige tilfælde dispensere fra dette krav.  
Alle dispensationer skal vedtages med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. Afgørelserne kan ankes for partistyrelsen.  

Stk. 4. Dobbeltmandater  

Medlemmer af partiet kan kun være medlem af ét af følgende organer: kommunalbestyrelse, regionsråd, Folketinget og Europa-Parlamentet.  
Medlemmer af partiet kan ikke samtidig opstille til kommunalbestyrelsen og regionsrådet.  
For de kommunale opstillinger gælder det, at man kun kan deltage i én urafstemning, enten om opstilling på den regionale eller på den kommunale liste.  
I helt særlige situationer i forbindelse med opstilling til regionsråds- og kommunevalg kan partistyrelsen efter indstilling fra de berørte, opstillende forsamlinger give konkret dispensation fra dobbeltmandatreglen.  

8. KOMMUNEVALG

Før kommunevalget nedsættes der et kandidatudvalg, som forestår og er ansvarlig for opstilling af kandidater. Kandidatudvalget kan, og har om nødvendig pligt til at bringe kandidater i forslag.
Kandidatudvalget skal bestå af repræsentanter fra bestyrelsen og DSU. Herudover beslutter generalforsamlingen, hvem der skal sidde i kandidatudvalget. 
Kandidater kan ikke sidde i kandidatudvalget.  

Der kan som hovedregel kun opstilles én socialdemokratisk liste. Såfremt der opstilles på flere lister, skal disse indgå listeforbund med kun én borgmesterkandidat.  
På en generalforsamling besluttes opstillings- og afstemningsregler. Af afstemningsreglerne skal det fremgå, om man opstiller på prioriteret liste eller sideordnet, ligesom det skal fremgå, om man vælger urafstemning eller generalforsamling. Der gives medlemmerne mulighed for at bringe kandidater i forslag.  
Valg af kandidater foregår ved urafstemning eller generalforsamling, hvortil kun partimedlemmer, bosiddende i kommunen, har stemmeret.  
Foreningsgeneralforsamlingen fastlægger selv sine urafstemningsregler. Afstemningen om kandidater til borgmesterposten skal foretages separat. Kandidater til borgmesterposten skal meddeles på forhånd.  

9. FOLKETINGSVALG

Stk. 1. Opstillingen  

Opstillingen foregår på en generalforsamling.  
Opstilling af kandidat foretages hvert år.  
Hvis der til generalforsamlingen kun fremkommer forslag om én kandidat, betragtes den pågældende som opstillet.  
Hvis to eller flere kandidater er bragt i forslag, skal afgørelsen træffes enten af generalforsamling eller ved urafstemning.  
I tilfælde af at valget foregår på en generalforsamling, og der er mere end én kandidat, skal denne opnå mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for at være valgt. I modsat fald skal kandidatlisten sendes ud til urafstemning blandt medlemmerne i kredsen.  

Den ved sidste folketingsvalg opstillede kandidat betragtes uden videre som foreslået igen, medmindre vedkommende frabeder sig genvalg. Andre kandidater skal for at komme i betragtning være skriftligt anbefalet forud for generalforsamlingen af mindst 25 af foreningens medlemmer ved personlig underskrift.  
Forslag fra medlemmer skal være formanden i hænde senest otte dage før, generalforsamlingen afholdes.  

Stk. 2. Nærmere regler om præsentationsmøder og urafstemning/afstemning  

Det påhviler bestyrelsen inden urafstemningen/afstemningen og senest 14 dage efter generalforsamlingen at indkalde og afholde et eller flere møder, hvortil alle medlemmer af foreningen har adgang, og hvor de foreslåede kandidater får lejlighed til at fremføre deres synspunkter.  

10. AFSTEMNINGSREGLER

Afstemning om folketingskandidat eller borgmesterkandidat kan foregå på en generalforsamling eller ved en urafstemning blandt medlemmerne.
I tilfælde af at der vælges generalforsamling, og der er mere end én kandidat, skal denne opnå mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for at være valgt. I modsat fald skal den samlede liste af kandidater sendes ud til urafstemning blandt medlemmerne.  
Ved urafstemning med kun to kandidater er den valgt, der får flest stemmer. Ved urafstemning med flere kandidater, skal den, der vælges, have mere end 50 % af de afgivne stemmer. Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke med. Såfremt ingen af kandidaterne ved den første afstemning får det krævede an- 

tal stemmer, foretages en ny afstemning mellem de to kandidater, der ved første urafstemning nåede de største stemmetal. Ved denne afstemning er den valgt, der opnår størst stemmetal.  
Ved urafstemningen må kun anvendes de stemmesedler og stemmekuverter, som foreningen har ladet fremstille. På stemmesedlen anføres foreningens navn samt de foreslåede kandidater i alfabetisk rækkefølge. Herudover må stemmesedlen kun indeholde meddelelse om, at der kun må sættes kryds ud for den kandidat, man ønsker at stemme på. Stemmekuverten, hvori stemmesedlen skal afleveres, mærkes »urafstemning« .  
Udsendelsen forestås af bestyrelsen og sker efter medlemslister, der er udarbejdet af de respektive foreninger. Sammen med stemmematerialet skal medlemmerne have tilsendt en svarkuvert, der skal benyttes ved afstemningen, og som skal være påført den af bestyrelsen udpegede modtager af stemmesedlerne. Bestyrelsen angiver i en følgeskrivelse til stemmematerialet den dag, hvor stemmematerialet skal være stemmemodtageren i hænde for at kunne betragtes som rettidigt indgivet.  

11. VALG AF KONGRESDELEGEREDE

For at kunne blive valgt som kongresdelegeret, skal man have betalt kontingent.
På generalforsamlingen vælges det antal kongresdelegerede, som foreningen er berettiget til ifølge partiets love.  
Der skal vælges stedfortrædere for alle kongresdelegerede  
Foreninger med mere end 100 medlemmer har krav på en delegeret. Derefter yderligere en delegeret for hver yderligere 300 medlemmer.  

Stk. 1. Foreningsdelegerede  

Antallet af foreningsrepræsentanter på kongressen beregnes ud fra kommunens samlede medlemstal efter nedenstående fordelingsnøgle.  
Foreningerne i en kommune er samlet sikret en delegeret.  
Herefter tildeles én delegeret for hver påbegyndt 200 medlemmer.  

Stk. 2. Kredsdelegerede  

Næstformand/kredsansvarlig er organisationens repræsentant på partiets kongres. Derudover vælges der én kongresdelegeret. 

12. FLYTTEMEDDELELSER

Det er den medlemsansvarliges ansvar, at der enten via S-dialog eller direkte til partikontoret bliver givet besked, når et medlem flytter.

Partikontoret sender beskeden videre til den medlemsansvarlige i medlemmets nye forening.  

13. UDELUKKELSE

Et medlem kan udelukkes af partiet, hvis generalforsamlingen beslutter det med 2/3 af de gyldige afgivne stemmer.
Hvis nogen vil have et medlem udelukket, skal det meddeles bestyrelsen , der samtidig med generalforsamlingsindkaldelsen skal sende et anbefalet brev til den, der er foreslået udelukket, og meddele, at det kommer på dagsordenen på først kommende generalforsamling, og at vedkommende har ret til at deltage i generalforsamlingens behandling af sagen.  
Medlemmerne skal have besked om, at der er en udelukkelsessag på dagsordenen.  

Foreningsformanden skal meddele den, der er udelukket, at sagen kan ankes for partistyrelsen inden 14 dage.  
Foreningsformanden skal inden otte dage efter en udelukkelse på en generalforsamling give partikontoret meddelelse om sagen.  

Meddelelsen skal indeholde en redegørelse for årsagen til udelukkelsen samt oplysninger om stemmetal på generalforsamlingen m.v.  
Hvis udelukkelsen gælder et regions- eller kommunalbestyrelsesmedlem gælder der særlige regler. Her skal mæglingsudvalget inddrages jf. lovenes § 22.  
Alle udelukkelser skal godkendes af partistyrelsen, før de er gyldige.  
Ingen medlemmer kan genoptages i nogen forening, så længe udelukkelsen ikke er ophævet.  

Genoptagelse af medlemmer, der er udelukket, skal også godkendes af partistyrelsen.  
I særlige tilfælde kan partistyrelsen foretage udelukkelser.  
Foreningen skal inddrages, inden det sker.  

14. OPRETTELSE OG NEDLÆGGELSE AF FORENINGER

Generalforsamlingen kan beslutte at oprette nye foreninger, ligesom 25 medlemmer kan starte en ny forening. Hvor særlige geografiske forhold gør sig gældende, kan partistyrelsen dispensere fra denne regel.
Der skal være mindst én forening inden for hver kommune og mindst én forening inden for hver opstillingskreds.  

Ingen foreninger kan nedlægges eller sammenlægges med andre uden, at det er godkendt på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2/3 af de gyldige stemmer af de fremmødte eller på én generalforsamling, hvor 2/3 af samtlige medlemmer går ind for det.  
Oprettelse af nye foreninger, sammenlægninger samt nedlæggelse af foreninger skal godkendes af partistyrelsen.  
Såfremt der er mere end en forening i kommunen, skal der oprettes en fællesledelse.  

15. FORSØGSVIRKSOMHED

Kongressen har bemyndiget partistyrelsen til, efter indstilling fra et organisationsled, at godkende forsøgs- og udviklingsprojekter, der afviger fra lovene.

16. PARTISKATREGEL FOR ØVRIGE TILLIDSHVERV

Alle, der varetager tillidshverv på vegne af Socialdemokratiet, betaler partiskat. Beløbet opkræves af foreningens kasserer og indsættes i valg- og informationspuljen.
Partiskatten udgør minimum 2 % af bruttobeløb, der udbetales til vedkommende som løn, tabt arbejdsfortjeneste, honorar, diæter, vederlag, tillæg eller lignende. Der kan ikke fratrækkes nogen form for udgifter, løntab eller andet.  
Partiskat af det udbetalte beløb skal indbetales minimum en gang i kvartalet. Senest 1. februar i det efterfølgende kalenderår skal partiskatten være endeligt afregnet. Manglende betaling af partiskat medfører tab af medlemskab. 
Kassereren skal have dokumentation for, at det er det korrekte beløb, der er indbetalt. 

17. LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

Kongressen henstiller til, at man på alle ledelsesniveauer i partiet arbejder for reel ligestilling mellem kønnene. Dette sker ved valg af bestyrelses- og partistyrelsesmedlemmer, delegerede til kongresser, repræsentantskaber i regions- og kredsorganisationer samt fællesledelserne.
Endvidere ved udpegning af medlemmer til nævn, råd, kommissioner og udvalg samt ved opstilling af kandidater til kommunalbestyrelses-, regionsråds-, folketings- og Europaparlamentsvalg.  

18. VEDTÆGTERNE

Afvigelse fra standardvedtægterne kan kun ske efter en generalforsamlingsbeslutning med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer og må ikke være i strid med partilovenes ånd og bogstav.
Tvivlstilfælde kan ankes for partistyrelsen.  
Såfremt der ikke på en generalforsamling er vedtaget andre vedtægter for foreningen, er disse standardvedtægter gældende.  

 

Ovenstående vedtaget på ordinær generalforsamling d. 16/04 2018.